Aspekte dhe momente të formimit rinor të Luigji Pirandello-s e të Zef Skiroit