armonia e contrappunto. Jacob von Uexküll tra etologia e ontologia