Ἔκπληξις e κατάπληξις: shock e resilienza in Tucidide