THE INTERACTION OF NATIVE DNA WITH Ni(II), Cu(II) and Zn(II) COMPLEXES OF 5-TRIETHYL AMMONIUM METHYL SALICYLIDENE ORTHO-PHENYLENDIIMINE