Dimensione frattale in biologia ed in medicina umana.