(S)-2-[(2-Hydroxybenzyl)azaniumyl]-4-(methylsulfanyl)butanoate