Calzabigi e Metastasio: Napoli, Parigi, Vienna e ritorno