Un'autobiografia in forma di curriculum: "Asterusher" di Michele Mari