Ian T. Benson, Michael Quinlan e Keith Thompson, Religious Freedom in Australia – A new Terra nullius, Shepherd Street Press, Sydney, 2019, pp. 1-370.