Mbi Nicolò Figlia-n dhe mbi një vepër të tij të pabotuar: Vajtim’ i Zonjësë Shën Mërī Virgjërë mbi Malt Kalvarie (1755)