Deriguitque malis (Ov. Met. 6, 303). Litomorfosi e antropomorfosi nell'epos ovidiano