Quanto è utile la conservazione ex situ per quella in situ?