Il Doktor Faustus: Thomas Mann, Schönberg e Adorno