MR2159854: Zhou, Zhan; Yu, Jianshe; Guo, Zhiming The existence of periodic and subharmonic solutions to subquadratic discrete Hamiltonian systems. ANZIAM J. 47 (2005), no. 1, 89--102.