Biodegradazione di n-alcani a catena lunga in ecosistemi contaminati